news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Соглaсно усвоената систематизација на работни места, а воедно и да се подобри брзината и квалитетот на извршување на работните задачи, општинската администрација во Општина Чашка е поделена на 7 (седум) одделенија:


1. Одделение за правни и општи работи;

2. Одделение за финансиски прашања;

3. Одделение за јавни дејности и локален економски развој;

4. Одделение за урбанизам, комунални дејности сообраќај и заштита на животната средина;

5. Одделение за инспекциски надзор - инспекторат;

6. Одделение за управување со човечки ресурси;

7. Одделение за внатрешна ревизија.

Правилникот за систематизацијата на работни места во Општина Чашка можете да го погледнете овде.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner