news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Кандидациона комисија
Претседател: Љубе Димовски
Членови        Рамадан Амзов
Каме Мирчевски
Реџеп Бејлуров
Ќиро Најдовски

Верификациона комисија
Претседател: Љубе Димовски
Членови        Рамадан Амзов
Сања Николовска

Комисија за Статут и прописи
Претседател: Сања Николвск
Членови         Ќиро Најдовски
Реџеп Белјуров

Комисија за финансии, буџет и локален економски развој
Претседател: Љиљана Ицковска
Членови         Муамед Ахмедов
Реџеп Бејлуров

Комисија за месна самоуправа
Претседател: Љубе Димовски
Членови         Муамед Ахмедов
Каме Мирчевски

Комисија за односи меѓу заедниците
Претседател:  Рамадан Амзов
Членови         Лилјана Ицковска
Николче Дамјановски
Муамед Ахмедов
Сања Николовска

Комисија за општествени дејности
Претседател:  Асан Билевски
Членови          Шчипонје Јашари
Реџеп Бејлуров

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина
Претседател:  Асан Билевски
Членови         Рамадан Амзов
Николче Дамјановски

Комисија за занаетчиство, угостителство и туризам
Претседател:  Николче Дамјановски
Членови         Реџеп Бејлуров
Лилјана Ицковска

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените
Претседател:  Лилјана Ицковска
Членови         Реџеп Бејлуров
Шчипонје Јашари
Муамед Ахмедов
Сања Николовска

Комисија за разгледување на барања за финансиски средства доставени до Советот на Општина Чашка
Претседател:  Рамадан Амзов
Членови         Николче Дамјановски
Љубе Димовски
Каме Мирчевски
Асан Билевски

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner