news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики“ во Општина Чашка веќе извесно време дава позитивни резултати на локално ниво.

Проектот кој има за главна цел да ги вклучи младите во процесот на одлучување и поставување на механизми за долгорочен развој и имплементација на локални младински политики, со цел да се придонесе во подобрување на социоекономска положба на младите на локално ... и на државно ниво.

На локално ниво, како дел од проектот се организираше средба со млади од Населба Чашка во просториите на ООУ „Тодор Јанев“, Населба Чашка. Присутните  формираа локален младински форум на кој присутните избраат легитимен претседател на младински форум односно Игор Стојков.

Фоурмот е платформа за младите фа го подобрат сопстевниот живот, со сопствени идеи и учество на администрацијата да развие партиципативно и одговорно локално владеење на кое ќе му се верува. Имено Претседателот има за цел и задача да ги посети населените места и заедно со младите да делува на потребите и подобрување на нивниот животен стандард. Форумот има за цел да имплеметира активности во согласност со Националната Стратегија за млади на локално ниво како и на Локалната Младинска Стратегија на Општина Чашка за период 2017-2021 година.

Локалната младинска стратегија е во рамки на проектот „Создаваме подобар свет“ од Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес во соработка со месното населенеи односно младите лица како и локалната самоуправа. Локалната младинска стартегија е усогласена со Националната стратгеија за млади и опфаќа: младинско информирање, младинско учество, локална младинска работа- вработување и образование( формално и неформално)и  квалитет на живот.

Младинскиот форум Чашка ќе работи согласно програма и ќе се залага за подобрување на жвитот на младите во сите 42 населени места. Воедно ќе утврди план за посета на населените места со цел да се запазат и вклучат младите во форумот. Со цел да се придонесе кон зголемување на учеството на младите во процесот на донесување на одлуки на локално ниво локалната самоуправа и младинскиот форум потпишаа меморандум за взаемна соработка  со цел подобро дизајнирање, координација, имплементација и заедничко следење на различни програми за млади кои придонесуваат кон подобрена социоекономска положба на младите во Чашка.

Согласно активностите на проектот од страна на имплементаторите Фондација за претприемачки сервис за млади и Фондација Евро Центар , во текот на месец февруари во општините Пробиштип, Чашка и Старо Нагоричане кои сме партнери на проектот „Градење на локални капацитети за креирање на младински политики”, финансиран од Европската унија форумите во секоја од целните општини, се со цел да се одразат локалните ставови на младите луѓе, така што предложените локални мерки директно да одговараат на потреби на младата популација од овие општини.

Воспоставувањето на заеднички младински форуми е во линија со тематската област “Локална младинска работа” од Националната стратегија за млади, или поконкретно со стратегијата за формирање на посебни координативни тела за соработка со младинските здруженија на граѓани со цел дизајнирање, следење и имплементација на разни локални програми за млади.

Младинскиот форум Чашка има важна функција и тоа следење и проценување на ефективноста на спроведените локални политички мерки, како и укажување за превземање на соодветни корективни мерки согласно „ Локалната младинска стратгеија на Општина Чашка “ за период 2017- 2021 година.

Претседателот на Младински форум Чашка потпиша меморандум за соработка со Градоначалникот на Општина Чашка со цел допринесување кон подобрена социоекономска положба на младите.

На барање на потребата на младите од Чашка се постави и фитнес центарот во Населба Чашка со што младите лица дополнително се мотивираа  за  нивно вклучување во креирање на младински политики, акции, активности со цел да се подобри нивниот живот.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner