news__ formulari1__ galerija1 __biznis1__ caska1__ oglasnaTabla1

Во Општина Чашка започна со изведувањето на градежните работи од проектот ,,РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЛОКАЛЕН ПАТ за с.ГОРНО ВРАНОВЦИ-ОПШТИНА ЧАШКА,, .

Изведувач на работите е  Друштво за градежништво ,,ИЗГРЕВ ИНЖИНЕРИНГ,, Велес. Средствата во износ од 3.257 508.оо денари се обезбедени од повикот ... MSIP-NCB -060/16 грант на  Светска Банка .

Општина Чашка се залага да ја подобри локалната патна инфраструктура и подобри квалитетот на живот и комуникација на цела територија.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner